Doradztwo Konsultingowe

BBM Biuro Badań Marketingowych oferuje Państwu profesjonalne doradztwo konsultingowe, które obejmuje usługi w zakresie marketingu strategicznego.

Szczegółowy zakres usług doradczych ustalany jest zawsze indywidualnie oraz dostosowywany do specyfiki działalności firmy i dotyczy między innymi:

 • Analiza i weryfikacja - obecnie działającego systemu dystrybucji i sprzedaży. Zmiana regionalizacji zgodnie z wypracowaną strategią działania. Kontrola oraz nadzór nad pełnym wdrożeniem strategii dystrybucji.
 • Analiza konkurencji - kim są głowni konkurenci i jaka jest ich strategia. Jaka jest pozycja konkurencyjna firmy i konkurentów.
 • Analiza kosztów ponoszonych przez firmę - bieżąca analiza kalkulacji na poszczególne produkty firmy wraz z analizą wrażliwości np. na wzrost ceł, wpływu walut obcych itd. Analizie poddane są takie koszty jak: koszty wydziałowe ogólnozakładowe - mechanizm kalkulacji oraz sposób powstawiania tzw. "kluczy". Analizy te stanowić będą bazę do opracowania i zaproponowania systemów motywacyjnych, systemów rabatowych oraz innych narzędzi sprzedaży i marketingu.
 • Analiza potrzeb nabywców - jakie występują segmenty rynku i jakie są potrzeby każdego z nich. Co motywuje nabywców do nabywania produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo i jak podejmują decyzję zakupu.
 • Analiza rynku - analiza pojemności rynku, chłonności rynku, tendencji rozwojowej rynku, równowagi i elastyczności rynku, segmentacji i selektywności.
 • Analiza systemu przepływu informacji „z rynku do Centrali" - przeanalizowane zostaną informacje pozyskiwane z rynku oraz ich droga do komórek w Centrali, sposób ich wykorzystania przez komórki, a także wpływ informacji na zarządzanie marketingowe.
 • Analiza udziału firmy w rynku - analiza udziału w ujęciu asortymentowym, ilościowym i wartościowym (absolutny udział w rynku, udział w rynku docelowym, relatywny udział w rynku). Analiza struktury udziału w rynku: stopa zasięgu rynku inaczej wskaźnik penetracji horyzontalnej, stopa wyłączności, stopa intensywności. Analiza dynamiczna udziału w rynku: stopa wierności, stopa przyciągania.
 • Analiza zewnętrznego otoczenia - jakie można przewidzieć zmiany w dziedzinie socjalnej, politycznej, ekonomicznej, technologicznej, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa (pozytywne i negatywne).
 • Audyt marketingowy - audyt marketingowy ma kluczowe znaczenie dla procesu planowania, ponieważ stanowi „kręgosłup” analizy i wspiera proces podejmowania decyzji zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i marketingowym. Głównym celem audytu jest dostarczenie odpowiedniej ilości informacji, aby proces podejmowania decyzji opierał się na odpowiedniej wiedzy o rynku

 

 

 

 • Doradztwo w zakresie opracowania metodologii badań marketingowych i badań rynku - obejmuje procedurę wszystkich etapów procesu badawczego, badań o charakterze ilościowym i jakościowym, schematu badania, technik badawczych, próby badawczej, narzędzi badawczych.
 • Doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - realizujemy projekty w zakresie projektowania strategii przedsiębiorstwa, wzmacniamy pozycję rynkową firmy oraz umożliwiamy im wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.
 • Doradztwo w zakresie analiz planowania strategicznego - analiza SWOT, SPACE, metody portfelowe. Analiza strategiczna SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Natomiast metody portfelowe są jednym z najważniejszych narzędzi analizy pozycji strategicznej firmy i narzędziem projektowania możliwych opcji strategicznych.
 • Doradztwo w zakresie budowania strategii marki - opracowanie koncepcji marki i strategicznego zarządzania marką z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa.                                                                
 • Doradztwo w zakresie prac analitycznych i badawczych - (zewnętrznych i wewnętrznych) rynku i firmy gdzie efektem będzie przedstawienie wspólnej wizji co do strategii, polityki i poszczególnych celów oraz określenie słabych i mocnych stron proponowanych koncepcji.
 • Doradztwo w zakresie projektowanie modeli struktur organizacyjnych - analiza zmierzająca do sformułowania koncepcyjnego modelu organizacji i zarządzania na podstawie wcześniejszych ustaleń badawczo poznawczych oraz do wdrożenia tego modelu do praktyki zarządzania strategicznego firmy. Nowoczesna struktura organizacyjna umożliwia strategiczne zarządzanie i poprawienie relacji zachodzących między elementami składowymi organizacji.
 • Outsourcing - na bieżąco kontrolujemy realizację planów marketingowych i dokonujemy korekt niezbędnych ze względu na zmiany zachodzące w firmie i jej otoczeniu.
 • Plany marketingowe - w oparciu badania marketingowe przygotowujemy plan marketingowy uwzględniający długoterminową strategię marketingową firmy.
 • Pozycjonowanie produktu - projektowanie działań zmierzające do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Organizacja decyduje o sposobach prezentacji produktu i w ten sposób wpływa na jego pozycjonowanie w świadomości nabywców.
 • Doradztwo w zakresie  wdrażania strategii aktywnej obsługi klientów PRO CLIENT TOOLS - projektowanie i wdrożenie zbioru standardów praktyk obsługi Klienta, które sprzyjają budowaniu zaangażowania pracowników, mających przełożenie na długofalowe cele organizacji. 

Oferta badawcza

więcej

Metodologia

więcej

Kontakt

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl