Rodzaje badań

 

W zależności od celu, zakresu badania, źródeł informacji i kryterium funkcjonalności oraz szczegółowości decyzji podejmowanych na podstawie badań, BBM Biuro Badań Marketingowych wykonuje następujące rodzaje badań:

Ad Hoc (custom - designed)

badanie najczęściej jednorazowe, dotyczące konkretnego problemu marketingowego, w których obszar badań uzależniony jest każdorazowo od potrzeb i zainteresowań podmiotów poszukujących informacji marketingowej.

Badania Aktywne (ang. action research)

badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych. Realizowane są za pomocą wielu technik i metod badawczych: obserwacji uczestniczącej, wywiadów osobistych, wywiadów grupowych, studiów przypadków, ewaluacji itp. Badania mogą trwać przez dłuższy okres czasu; badacze uczestniczą w życiu społeczności lub przedsiębiorstwa, współpracują z ich liderami w celu ustalenia sposobów rozwiązania problemu

Badania Bezpośrednie (field research)

inaczej badania terenowe, które polegają na gromadzeniu informacji w terenie. Pozyskane informacje odpowiadają dokładnie specyficznemu problemowi badawczemu i mają charakter badań pierwotnych.

Badania Business To Business (B2B)

badania, w których respondentem jest przedstawiciel przedsiębiorstwa. Badanie pozwala zbadać relacje między firmą a innymi firmami (partnerami, pośrednikami, dostawcami) min. mechanizmy decyzyjne kontrahentów, ich potrzeby, jakość dystrybucji, jakość pracy, klimat wewnątrz firmy.

Badania Eksplanacyjne (wyjaśniające)

mają ściśle określony cel badawczy i zakres niezbędnych informacji. Podstawowych ich celem jest zasugerowanie menadżerowi wyboru najlepszego wariantu rozwiązania problemu.

Badania Eksploracyjne (identyfikacyjne)

stosowane przy niejasnym celu badań, służące zrozumieniu istoty określonego zjawiska lub procesu, ustalaniu zakresu koniecznych informacji, formułowaniu hipotez i określające przyczyny pewnych zjawisk. Badania te podejmowane są przy świadomości ich potrzeby lecz bez wiedzy na temat kierunków i sposobów ich prowadzenia.

Badania Ilościowe

badania pozwalające na uogólnienie wyników na całą badaną populację. Do ich realizacji wykorzystuje się standaryzowane narzędzia (najczęściej kwestionariusze wywiadu lub ankiety). Dane w ten sposób zdobyte poddaje się analizie za pomocą programów statystycznych. W badaniach dąży się do nadania analizowanym zjawiskom określonych miar; możliwe jest także uogólnienie wyników na całą badaną populację.

Badania Jakościowe

badania tzw. swobodne, pozwalają wyjaśnić motywy, postawy preferencje konsumentów. Wyników tych badań nie można uogólniać na badaną populację. Szczególnymi typami badań jakościowych są min. popularne focusy (FGI), diady, triady, IDI.

Badania Myster Shopping

tajemniczy klient. Badanie mystery shopping „tajemniczy klient" pomaga uzyskać rzetelną i obiektywną informację dotyczącą jakości obsługi Klienta w placówkach danej firmy Badanie ma na celu zwiększenie efektywności systemu informacyjnego dotyczącego jakości obsługi klientów przez pracowników. Pozwala poprawiać efektywność obsługi klienta oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników. Mocną stroną badania jest obiektywizm - zbierane są fakty, a nie deklaracje.

Badania Omnibus

wielotematyczne sondaże prowadzone dla wielu klientów jednocześnie na reprezentatywnej próbie populacji. Badanie jest prowadzone na dużej próbie w regularnym odstępie czasu. Jego wyniki są wiarygodne, gwarantujące jakość

Badania Panelowe

rodzaj badań ciągłych przeprowadzanych na stałej próbie respondentów, odbywający się w regularnych odstępach czasu.

Badania Trackingowe (Tracking Analysis)

rodzaj badań powtarzanych w pewnych odstępach czasu. Mają na celu ocenę dynamiki świadomości marki i skuteczności działań reklamowych.

Badania Pośrednie "zza biurka" (desk research)

badania gdzie pozyskane informacje pochodzą ze źródeł wtórnych. Są to źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz źródła zewnętrzne np. informacje pochodzące ze statystyki masowej, organizacji rządowych itp.

Badania Syndykatowe

charakteryzują się stałym, powtarzalnym cyklicznie obszarem badań; są one rezultatem wyspecjalizowania się jednostki badawczej w monitorowaniu określonego rynku. Badania syndykatowe, jako badania branżowe, są jednorodne tematycznie i stwarzają możliwość prowadzenia analiz porównawczych w czasie, szczególnie jeżeli są organizowane w formie paneli.

Blind Test (test ślepy)

badania polegające na testowaniu przez respondenta produktów nie pozwalając na ich wizualną identyfikację (najczęściej w białym opakowaniu z naniesionym kodem produktu).

Business To Consumer (B2C)

to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym w zakresie sprzedaży, dostawy, płatności, obsługi, informacji, marketingu. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Natomiast odwrotnie C2B gdzie transakcje inicjuje klient. Badanie B2C pozwala na identyfikację oraz eliminację elementów negatywnych związanych z jakością obsługi klienta i oferowanych produktów / usług, które mogą mieć wpływ na wizerunek firmy.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

wywiady przeprowadzane za pomocą telefonu przy wykorzystaniu ankiety telefonicznej. Zaletą tego rodzaju wywiadu jest krótki termin realizacji badania. Natomiast podstawową wadą jest ograniczona objętość kwestionariusza ankiety.

CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

wywiad przez Internet, prowadzony za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Technika badań ilościowych, w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

wywiad osobisty, w trakcie którego ankieter korzysta z laptopa, notebooka itp. zawierającego elektroniczną wersję kwestionariusza ankiety.

Central Location (in hall test)

badania konsumenckie przeprowadzone w wyznaczonej lokacji (sklep, supermarket lub specjalnie adoptowane pomieszczenia), zazwyczaj połączone z konsumpcją lub oceną opakowania, konceptu bądź reklamy. Zaletą jest możliwość uzyskania odpowiedzi od wielu respondentów, w krótkim okresie czasu.

Retail Audit

badanie pozwalające stwierdzić  jaka jest faktyczna dostępność produktów na półce w punkcie detalicznym. Badanie polega na obserwacji wewnątrzsklepowej, podczas której sprawdzana jest dostępność produktu dla konsumenta i ekspozycja określonych produktów w sklepie. Badania dotyczą między innymi: dostępności produktów, udziału półkowego, cen, ekspozycji, promocji.

Usage And Attitude (U & A)

badanie opisujące zachowania konsumentów związane ze zwyczajami zakupowymi, znajomością, opinią i oczekiwaniami wobec produktu czy marek.

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl