W zależności od celu, zakresu badania, źródeł informacji i kryterium funkcjonalności oraz szczegółowości decyzji podejmowanych na podstawie badań, BBM Biuro Badań Marketingowych wykonuje następujące rodzaje badań:

Badania ilościowe

Celem badań ilościowych jest rejestracja faktów rynkowych i na ich podstawie stworzenie statystycznego obrazu zjawisk i procesów rynkowych.

Badania ilościowe pozwalają zliczać fakty rynkowe, wyrażone opinie i poglądy, klasyfikując je w uszeregowane kategorie, wychwycenie prawidłowości w sposobie występowania obiektów, zjawisk i procesów rynkowych oraz ich prognozowanie.

Prowadzone są na dużych reprezentatywnych próbach przy wykorzystaniu standaryzowanych technik i narzędzi badawczych. Badania ilościowe umożliwiają uogólnienie wyników na całą badaną populację. Mogą być realizowane różnymi technikami badawczymi między innymi poprzez wywiady bezpośrednie i pośrednie, które są metodą zbierania informacji ze źródeł pierwotnych, opartych na procesie wzajemnego komunikowania się badacza z respondentem.

Bezpośredni indywidualny wywiad „twarzą w twarz” (ang. face to face).

Wywiad bezpośredni, który polega na osobistej bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem. W wywiadzie osobistym wykorzystuje się stosunkowo szeroki zestaw informacji. Jest to popularna metoda szeroko wykorzystywana w badaniach marketingowych. Wadą jest wysoki koszt badania oraz długi czas (przygotowanie, realizacja i kontrola). Wywiad prowadzony przy użyciu metody PAPI lub CAPI.

  • PAPI (ang. Paper and Pencil Interwiew) – technika badań ilościowych polegająca na konwencjonalnej papierowej wersji kwestionariusza, w których ankieter pisemnie zaznacza odpowiedzi respondentów.
  • CAPI (ang. Computer-Assisted Personal Interviewing) –  technika badań ilościowych, polegająca na tym, że bezpośredniemu kontaktowi ankietera z respondentem towarzyszy komputer. Ankieter odczytuje pytania z ekranu komputera, a po odpowiedzi respondenta rejestruje w systemie.

Pośredni indywidualny wywiad telefoniczny „CATI” (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing).

Technika badań ilościowych, w której wykorzystuje się telefon. Specjalnie do tego przeznaczone studio (tzw. studio CATI) z odpowiednio przeszkolonymi ankieterami, którzy łączą się telefonicznie z losowo wybranymi respondentami bądź z wcześniej przygotowanej bazy danych teleadresowych. Jest to metoda cieszącą się dużą popularnością. Od innych form różni się metodami doboru próby, zaprojektowaniem kwestionariusza, sposobem przeprowadzenia wywiadu, liczbą i jakością odpowiedzi oraz trafnością pomiaru.

Wywiad telefoniczny może objąć tylko tę część populacji, która ma aparaty telefoniczne. Część z nich nie jest zarejestrowana w książkach telefonicznych lub posiada numery zastrzeżone. Próba posiadaczy telefonów nie może być zatem reprezentatywna dla całej populacji. Próbę dobiera się dwojako: z książek telefonicznych oraz metodą losowania numerów telefonicznych.

                           

 

Badania jakościowe

Badania jakościowe, koncentrują się na rozpoznaniu opinii i postaw wobec zjawisk i procesów rynkowych oraz na rozpoznaniu sposobów ich postrzegania i interpretowania przez konsumentów. Dostarczają wyobrażeń, w jaki sposób konsumenci mogą postrzegać i oceniać rynek, i wyjaśniają mechanizm tworzenia się poszczególnych opinii i postaw.

Natomiast nie rozstrzygają, na ile stanowiska te są typowe lub marginalne w różnych zbiorowościach konsumentów i nie upoważniają do uogólnień, tj. na ile rozpoznane postawy i opinie są reprezentatywne dla poszczególnych grup konsumentów. Prowadzone są na niewielkich i niereprezentatywnych próbach badawczych. Badaniom jakościowym właściwa jest metodologia badań psychologicznych.

Najczęściej prowadzone przez BBM badania jakościowe dotyczą indywidualnych wywiadów pogłębionych "IDI In-Depth Interview" oraz zogniskowanych wywiadów grupowych "FGI Focus Group Interview".

Indywidualne wywiady pogłębione (Individual In-Depth Interviews).

  • Indywidualne wywiady pogłębione polegają na rozmowie osoby badanej z prowadzącym badanie, który ma ustalony schemat wątków tematycznych poruszanych w trakcie rozmowy. Pytania nie są standaryzowane, mają charakter otwarty, a o ich kolejności i sposobie formułowania decyduje prowadzący. W indywidualnym wywiadzie pogłębionym, bez wpływu osób trzecich i w atmosferze zrozumienia i poufności, możliwe jest podejmowanie tematów kontrowersyjnych, osobistych i intymnych. Badanie przeprowadza się na próbach nie większych niż 30-50 osób. Pojedynczy wywiad trwa na ogół od 30 minut do półtorej godziny i powinien być zorganizowany w miejscu dającym respondentowi poczucie bezpieczeństwa, a nawet relaksu, np. mieszkanie, restauracja lub w studiu badawczym. Przebieg rozmowy jest szczegółowo analizowany i na tej podstawie przygotowuje się raport badawczy.

Według kryterium stopnia standaryzacji i czasu trwania wywiadu rozróżnia się pogłębione wywiady indywidualne: wywiad częściowo ustrukturowany (semi-structured interview) zwany również wywiadem zogniskowanym, wywiad nieustrukturowany (in-depth unstructured interview), wywiad długi (long interview), wywiad krótki (mini depth).

 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI Focus Group Interview).

  • Zogniskowany wywiad grupowy polega na rozmowie od 8 do 10 osób w grupie zaproszonych osób, z udziałem doświadczonego moderatora, który ukierunkowuje przebieg dyskusji na zagadnienia, które mają zostać omówione podczas spotkania. Wykorzystywanym narzędziem badawczym do osiągnięcie założonych celów badawczych jest scenariusz wywiadu. Wywiad w grupie trwa od 90 do 150 min w trzech lub sześciu sesjach – zależy od charakteru problemu badawczego. Po zakończeniu wywiadu spisuje się ich przebieg z taśm magnetofonowych lub video, szczegółowo analizuje się wypowiedzi respondentów i przygotowuje raport z wypowiedzi uczestników badania.

Szczególnymi odmianami zogniskowanego wywiadu grupowego są mini: wywiady grupowe (mini-groups), wywiad z parą respondentów (paired interview) oraz wywiad z trzema respondentami (triads). Ponadto według kryterium częstotliwości wywiadów i czasu trwania rozróżnia się, oprócz wywiadów jednorazowych, tzw. powtórzony wywiady grupowy (reconvened group), panel wrażliwości (sensitivity panel), skrócony wywiad grupowy (brief) oraz rozszerzony wywiad grupowy (extended group).

W badaniach jakościowych nie należy stosować żadnych analiz statystycznych. Badane próby respondentów należących do grupy docelowej są zbyt małe, żeby w terminach statystycznych można z nich było wnioskować o całej grupie docelowej. W typowym zogniskowanym wywiadzie grupowym uczestniczy 8 do 10 osób, zaś indywidualne wywiady pogłębione rzadko przeprowadza się na próbach większych niż 30-50 osób. Zakres błędu statystycznego przy tak nielicznych próbach jest bardzo duży.

Statystyczne konkluzje z badań jakościowych nie mogą w żadnym wypadku być ekstrapolowane na szersze zbiorowości. W badaniach jakościowych niczego nie zliczamy, a zamiast analiz statystycznych stosujemy jakościowe analizy rozumiejące. Chcemy bowiem wiedzieć, jak i dlaczego, a nie jak często.

Badania jakościowe przeprowadza się po to, żeby lepiej zrozumieć postawy konsumentów należących do grupy docelowej (target group: grupa konsumentów, do których adresowany jest produkt), żeby zorientować się, w jaki sposób będą oni reagować na adresowane do nich przekazy reklamowe, ale nie po to, żeby sprawdzić prawidłowości statystyczne występujące w całej populacji konsumentów.

Rodzaje badań

Ad Hoc (custom - designed)

badanie najczęściej jednorazowe, dotyczące konkretnego problemu marketingowego, w których obszar badań uzależniony jest każdorazowo od potrzeb i zainteresowań podmiotów poszukujących informacji marketingowej.

Badania Aktywne (ang. action research)

badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych. Realizowane są za pomocą wielu technik i metod badawczych: obserwacji uczestniczącej, wywiadów osobistych, wywiadów grupowych, studiów przypadków, ewaluacji itp. Badania mogą trwać przez dłuższy okres czasu; badacze uczestniczą w życiu społeczności lub przedsiębiorstwa, współpracują z ich liderami w celu ustalenia sposobów rozwiązania problemu

Badania Bezpośrednie (field research)

inaczej badania terenowe, które polegają na gromadzeniu informacji w terenie. Pozyskane informacje odpowiadają dokładnie specyficznemu problemowi badawczemu i mają charakter badań pierwotnych.

Badania Business To Business (B2B)

badania, w których respondentem jest przedstawiciel przedsiębiorstwa. Badanie pozwala zbadać relacje między firmą a innymi firmami (partnerami, pośrednikami, dostawcami) min. mechanizmy decyzyjne kontrahentów, ich potrzeby, jakość dystrybucji, jakość pracy, klimat wewnątrz firmy.

Badania Eksplanacyjne (wyjaśniające)

mają ściśle określony cel badawczy i zakres niezbędnych informacji. Podstawowych ich celem jest zasugerowanie menadżerowi wyboru najlepszego wariantu rozwiązania problemu.

Badania Eksploracyjne (identyfikacyjne)

stosowane przy niejasnym celu badań, służące zrozumieniu istoty określonego zjawiska lub procesu, ustalaniu zakresu koniecznych informacji, formułowaniu hipotez i określające przyczyny pewnych zjawisk. Badania te podejmowane są przy świadomości ich potrzeby lecz bez wiedzy na temat kierunków i sposobów ich prowadzenia.

Badania Ilościowe

badania pozwalające na uogólnienie wyników na całą badaną populację. Do ich realizacji wykorzystuje się standaryzowane narzędzia (najczęściej kwestionariusze wywiadu lub ankiety). Dane w ten sposób zdobyte poddaje się analizie za pomocą programów statystycznych. W badaniach dąży się do nadania analizowanym zjawiskom określonych miar; możliwe jest także uogólnienie wyników na całą badaną populację.

Badania Jakościowe

badania tzw. swobodne, pozwalają wyjaśnić motywy, postawy preferencje konsumentów. Wyników tych badań nie można uogólniać na badaną populację. Szczególnymi typami badań jakościowych są min. popularne focusy (FGI), diady, triady, IDI.

Badania Myster Shopping

tajemniczy klient. Badanie mystery shopping „tajemniczy klient" pomaga uzyskać rzetelną i obiektywną informację dotyczącą jakości obsługi Klienta w placówkach danej firmy Badanie ma na celu zwiększenie efektywności systemu informacyjnego dotyczącego jakości obsługi klientów przez pracowników. Pozwala poprawiać efektywność obsługi klienta oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników. Mocną stroną badania jest obiektywizm - zbierane są fakty, a nie deklaracje.

Badania Omnibus

wielotematyczne sondaże prowadzone dla wielu klientów jednocześnie na reprezentatywnej próbie populacji. Badanie jest prowadzone na dużej próbie w regularnym odstępie czasu. Jego wyniki są wiarygodne, gwarantujące jakość

Badania Panelowe

rodzaj badań ciągłych przeprowadzanych na stałej próbie respondentów, odbywający się w regularnych odstępach czasu.

Badania Pośrednie "zza biurka" (desk research)

badania gdzie pozyskane informacje pochodzą ze źródeł wtórnych. Są to źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz źródła zewnętrzne np. informacje pochodzące ze statystyki masowej, organizacji rządowych itp.

Badania Syndykatowe

charakteryzują się stałym, powtarzalnym cyklicznie obszarem badań; są one rezultatem wyspecjalizowania się jednostki badawczej w monitorowaniu określonego rynku. Badania syndykatowe, jako badania branżowe, są jednorodne tematycznie i stwarzają możliwość prowadzenia analiz porównawczych w czasie, szczególnie jeżeli są organizowane w formie paneli.

Blind Test (test ślepy)

badania polegające na testowaniu przez respondenta produktów nie pozwalając na ich wizualną identyfikację (najczęściej w białym opakowaniu z naniesionym kodem produktu).

Business To Consumer (B2C)

to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym w zakresie sprzedaży, dostawy, płatności, obsługi, informacji, marketingu. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Natomiast odwrotnie C2B gdzie transakcje inicjuje klient. Badanie B2C pozwala na identyfikację oraz eliminację elementów negatywnych związanych z jakością obsługi klienta i oferowanych produktów / usług, które mogą mieć wpływ na wizerunek firmy.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

wywiady przeprowadzane za pomocą telefonu przy wykorzystaniu ankiety telefonicznej. Zaletą tego rodzaju wywiadu jest krótki termin realizacji badania. Natomiast podstawową wadą jest ograniczona objętość kwestionariusza ankiety.

CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

wywiad przez Internet, prowadzony za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Technika badań ilościowych, w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

wywiad osobisty, w trakcie którego ankieter korzysta z laptopa, notebooka itp. zawierającego elektroniczną wersję kwestionariusza ankiety.

Central Location (in hall test)

badania konsumenckie przeprowadzone w wyznaczonej lokacji (sklep, supermarket lub specjalnie adoptowane pomieszczenia), zazwyczaj połączone z konsumpcją lub oceną opakowania, konceptu bądź reklamy. Zaletą jest możliwość uzyskania odpowiedzi od wielu respondentów, w krótkim okresie czasu.

Retail Audit

badanie pozwalające stwierdzić  jaka jest faktyczna dostępność produktów na półce w punkcie detalicznym. Badanie polega na obserwacji wewnątrzsklepowej, podczas której sprawdzana jest dostępność produktu dla konsumenta i ekspozycja określonych produktów w sklepie. Badania dotyczą między innymi: dostępności produktów, udziału półkowego, cen, ekspozycji, promocji.

Usage And Attitude (U & A)

badanie opisujące zachowania konsumentów związane ze zwyczajami zakupowymi, znajomością, opinią i oczekiwaniami wobec produktu czy marek.

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl