Metody analizy

Edycja, kodowanie i tabulacja danych

Dane uzyskane z pomiarów, głównie pierwotnych, muszą być zredukowane, a następnie zanalizowane za pomocą odpowiednich metod. Otrzymane w wyniku badań pierwotnych informacje – dane surowe podlegają przetworzeniu. Przetworzenie to, polega na edycji danych, kodowaniu, tabulacji i tworzeniu nowych zmiennych (agregacji), oraz opracowaniu zbiorczych tabel analitycznych i syntetycznych. Edycja danych polega na dokładnym sprawdzeniu otrzymanych narzędzi badawczych pod względem czytelności danych, kompletności, spójności i prawdziwości odpowiedzi oraz ich adekwatności.

W celu dokonania operacji statystycznych „redukujących”, dane surowe poddane są procesowi kodowania danych. Następnie zakodowane dane będą poddane procesowi tabulacji, który ma na celu zestawienie częstości występowania wartości poszczególnych zmiennych i zrelatywizowania w formie procentowej i graficznej. Zbudowane na podstawie sprawdzonych i zakodowanych danych pierwotnych analityczne tablice jedno – dwu – lub wielodzielcze są podstawą dalszej statystycznej i merytorycznej analizy danych.

Metody analizy

 

Analiza Danych

Analiza danych pozyskanych w trakcie realizacji procesu pomiaru polega na analizie o charakterze ilościowym opartej na zasadach analizy statystycznej (pomijamy tu kwestie specyficznych badań jakościowych, w przypadku których analiza ma charakter jakościowy nie obejmujący jakichkolwiek obliczeń statystycznych). Ze względu na liczbę badanych zmiennych można wyróżnić następujące rodzaje analizy: jednoczynnikową, dwuczynnikową, wieloczynnikową.

Analiza statystyczna obejmuje wszystkie czynności związane z wykorzystaniem statystyki w zakresie obliczeń i prezentacji wyników realizowanego badania marketingowego.

Wszystkie statystyki obejmują zasadniczo trzy rodzaje działań:

 

 • sporządzenie opisu statystycznego badanej próby
 • mierzenie relacji (siły związków) pomiędzy zbiorami cech w danej próbie
 • wnioskowanie statystyczne

 

W ramach wnioskowania statystycznego wyróżnia się dwa zasadnicze działy: 

 

 • estymację - czyli szacowanie wartości parametrów lub postaci zmiennej losowej w populacji generalnej, na podstawie rozkładu empirycznego uzyskanego dla próby,
 • weryfikację (testowanie) hipotez statystycznych - czyli sprawdzenie określonych przypuszczeń (założeń)  wysuniętych w stosunku do parametrów (lub rozkładów) populacji generalnej na podstawie wyników z próby. 

W przypadku estymacji wychodzimy od wyników próby i na ich podstawie formułujemy wnioski o populacji generalnej. Przy weryfikacji hipotez najpierw wysuwamy określone przypuszczenie dotyczące populacji generalnej, a następnie sprawdzamy je na podstawie wyników próby.

Sumaryczne mierniki statystyczne


Wskaźniki struktury i natężenia:

 • wskaźniki struktury: proporcje i odsetki
 • wskaźniki natężenia: stosunki, stopy, tempo wzrostu

Miary tendencji centralnej:

 • średnie klasyczne: arytmetyczne, geometryczne, harmoniczne, kwadratowa
 • średnie pozycyjne: mediana, dominanta, kwartyle

Miary dyspersji:

 • wariancja
 • odchylenia standardowe
 • obszar zmienności


Wielowymiarowe metody analizy


Metody analizy wielowymiarowej stosowanej w badaniach marketingowych.

Metody analizy zależności:

 • jedna zależna zmienna: tabulacja wielodzielona, analiza wariancji i kowarancji, regresja wieloraka, dwugrupowa analiza dyskriminacyjna, analiza wieloczynnikowa
 • dwie lub więcej zależnych zmiennych: wielowymiarowa analiza wariancji i kowariancji, korelacja konieczna, wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna

Metody analizy współzależności:

 • współzależność zmiennych: analiza czynnikowa
 • podobieństwo między obiektami: analiza grupowa, skalowanie wielowymiarowe

 

Sumaryczne mierniki statystyczne

 

Metody prognozowania

Metody jakościowe:

 • opinie ekspertów
 • metoda delficka
 • metoda scenariusza
 • analogie historyczne i inne

Metody ekstrapolacyjne:

 • wyodrębnienie wahań sezonowych (wskaźniki sezonowości, średnia ruchoma scentrowana i inne)
 • metody analizy trendów (metoda jakościowa, średnia ruchoma, wyrównanie trendu, analiza trendu)

 

 

 

Metody przyczynowo - skutkowe:

 • metody wczesnych symptomów (barometr, indeks siły nabywczej i inne)
 • metody badania intencji zakupu
 • metody regresji
 • metody ekonometryczne (modele ekonometryczne)

Wskaźniki marketingowe

Poniżej wyszczególniono niektóre wskaźniki marketingowe stosowane w badaniach marketingowych.

Ocena marketingu na poziomie strategicznym:

 • wskaźnik udziału w rynku: absolutny udział w rynku, udział w rynku docelowym, relatywny udział w rynku, względny udział w rynku
 • wskaźnik dynamiki wzrostu sprzedaży
 • wskaźnik satysfakcji klientów CSI, ACSI, EPSI
 • wskaźnik utrzymania klientów 
 • wskaźnik lojalności klientów CLR, NPS (Net Promoter Score) - miara lojalności klientów i jakości budowanych z nimi relacji.
 • wskaźnik utraty klientów
 • wskażnik RFM - wskażnik wartościowania klientów 
 • wskaźnik określający atopień koncentracji sektora C4
 • wskaźnik zaspokojenia popytu Wz
 • wskaźnik niezaspokojenia popytu Wn
 • wskaźnik pojemności rynku Q
 • indeks Herfindahla HI

 

Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją towarów:

 • wskaźnik dystrybucji numerycznej
 • wskaźnik dystrybucji ważonej
 • wskaźnik braków towarów
 • udział marki w sklepach prowadzonych sprzedaż danej marki
 • udział w miejscu na półce
 • rotacja produktu na półce
 • zakupy ważone
 • średnia sprzedaż marki w punkcie sprzedażowym
 • intencja zakupu
 • powtórny zakup
 • wskaźnik penetracji rynku
 • stosowanie marki
 • wskaźnik pokrycia rynku
 • wskaźnik kontroli sprzedaży
 • wskaźnik skuteczności siły sprzedaży

 

Komunikacja marketingowa:

 • wskaźnik spontanicznej świadomości marki
 • pierwsza wymieniona marka
 • wspomagana świadomość marki
 • spontaniczna świadomość reklamy
 • wspomagana świadomość reklamy
 • wskaźnik skuteczności reklamy
 • zasięg reklamy
 • częstotlwość reklamy
 • wskaźnik intensywności kampanii reklamowej (GRP)
 • NPS "Net Promoter Score", Wskaźnik Rekomendacji Netto

 

 

Wskażniki czytelnictwa prasy:

 • CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego)
 • COP (Czytelnictwo Okresu Periodyczności)
 • CDT (Czytelnictwo w Dni Tygodnia)
 • CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
 • SCPW (Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
 • miernik zasięgu pokrewny wskaźnikowi CPW

Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych analiz wymagają zinterpretowania, aby mogły być wykorzystane w działalności marketingowej firmy. Stosuje się przy tym różne metody postępowania:

 • dedukcję
 • indukcję
 • analogię
 • analizę i syntezę

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl